Metti

De Metti an d'Saach mam Aschlofen
De Metti an d’Gebeesseschmier
Cover Metti MarmeladeBAT

De Metti huet immens gär Brout mat roudem Gebeess.

A Schockelasgrimmelen.

Am léifsten huet hien eng rout Gebeesseschmier mat

Schockelasgrimmelen drop.

Mä d’Mamma huet elo grad keng Zäit.

Da mécht de Metti seng Schmier einfach selwer.

Soll dat alt gutt goen?

Vun 1,5 Joer un

Präis: 9,8 €

Format: 180 x 180 mm

Am Kartrong

Säiten: 18

EAN:  978-9-9959-5602-8