Metti

De Metti an d'Saach mam Aschlofen
De Metti an d’Gebeesseschmier
Couverture DoudouBAT

De Metti ass frou, wann d’Boma do ass.

Et ass och richteg fl ott , fir vun der Boma an d’Bett bruecht ze ginn.

Mä aschlofe kann de Metti nëmme mam Rudi, sengem Kuschelhues.

De Rudi ass awer néirewou ze fannen, an d’Boma spillt den Ersatz-Kuschelhues fir de Metti . 

Mä esou kuscheleg ewéi de Rudi ass net emol d’Boma.

 

Kann de Metti awer nach iergendwann aschlofen?

Vun 1,5 Joer un

Präis: 9,8 €

Format: 180 x 180 mm

Am Kartrong

Säiten: 18

EAN:  978-9-9959-5603-5