Ptit Loup voyage Case Cover

Eng léif a luusseg Geschicht vum Wëllefchen.

De Wëlleche läit mueres waakreg am Bett.

Wéi wier et, wann e sech haut géif ganz eleng 

undoen?

Esou schwéier kann dat net sinn.

D’Mamma kann herno nëmme staunen.

 

 
 

Vun 2 Joer un

Präis: 6,95 €

Format: 160 x 160 mm

Rei: Haarden Deckel (Mousse)

Säiten: 20 (plastifiées)

ISBN: 978-9-9959-5638-7