PtitLoup Ferme BD

Um Bauerenhaff ass e Bëtschel verschwonnen ...

De Wëllefche sicht et iwwerall: am Kéistall, am Schwäistall, am Schapp, bei de Kanéngerchersställ, am Gemeisgaart ...

mä de klengen Näischnotz huet sech gutt verstoppt!

Mengs du, de Wëllefche géif d'Bëtschel erëmfannen?

Format: 16 cm x 16 cm

Säiten: 24

Präis: 16,50 €

EAN: 978-9-9959-5612-7